Mina sidor
     
0346-48650
Kundservice
Visa priser
inkl. moms
.

0,00Kr 
Vi strävar efter 100% kundnöjdhet.
ok Input från RKV
DK väntar på input från RKV
Handla på det sätt som passar dig!
KUNDTJÄNST/ORDER:
Tel. 0346-48650
Fax 0346-80740
E-mail: info@kontorsleverantoren.eu


BUTIKER:
FALKENBERG
Servicevägen 9
311 32 Falkenberg
VARBERG
Vagnvägen 7
432 32 Varberg


ÖPPETTIDER:
FALKENBERG
Måndag - fredag
07.30-17.00
VARBERG
Måndag - fredag

08.00-17.00

Klicka här för att komma till vårat kontaktformulär
Vilka är vi?
Våra policys
1. Policy för ökad kvalitet: Företagets anställda ska,
 • Sträva efter att varje beställare ska bli en nöjd kund
 • Erbjuda sina kunder varor och service som motsvarar kundens förväntningar
 • Skapa arbetsmetoder som säkerställer att företaget ständigt vidareutvecklas

2. Policy för lägre miljöpåverkan: Företagets anställda ska,
 • Ha goda kunskaper om våra varors miljöegenskaper så att de kan erbjuda våra kunder miljöanpassade produkter
 • Följa aktuell miljölagstiftning
 • Arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening inom vår verksamhet
 • Sträva efter en resurssnål och kretsloppsanpassad verksamhet

3. Policy för företagets kompetensförsörjning: Företagets ledning ska,
 • Arbeta aktivt med kompetensutveckling av personalen för att bibehålla och stärka kompetensen hos företaget
 • Förvara och uppdatera ett register över kompetensen hos all personal i företaget
 • Varje år uppdatera företagets kompetensmatris samt utbildningsplan

4. Policy för god hälsa på företaget: Företagets ledning ska,
 • Skapa en organisation på arbetsplatsen så att personalen kan utvecklas i takt med verksamhetens behov
 • Det ska finnas ett samspel mellan alla arbetande på företaget som kännetecknas av medinflytande, dialog och samverkan
 • Kompetensutveckling ska ses som en investering i medarbetarens och verksamhetens utveckling, kvalitet och service

5. Policy för en säker arbetsplats: Företagets personal ska,
 • Utföra arbetet med god ordning och i säker arbetsmiljö
 • Förebygga situationer som kan leda till arbetsskador och brand
 • Följa aktuell arbetsmiljölagstiftning
 • Företagets ledning ska,
  Se till att det på företaget eller i dess omedelbara närhet finns personal med dokumenterad kännedom inom hjärt- och lungräddning

6. Policy för trafiksäkerhet
Företaget strävar efter att i alla lägen förebygga riskerna för att någon medarbetare ska komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten. Vi har därför fastställt följande trafiksäkerhetspolicy.
Företagets ledning ska:
- Varje år
 • gå igenom verksamheten och identifiera de risker som medarbetare utsätts för vid resor i tjänsten. Alla risker ska bedömas efter allvarlighetsgrad
 • gå igenom trafiksäkerhetspolicyn och vid behov uppdatera den genom att kontinuerligt följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla sig uppdaterade om nya lagar och förordningar
 • följa upp att medarbetarna till alla delar lever upp till gällande policy
 • Se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning som krävs för att följa policyn och för att kunna utföra ålagda arbetsuppgifter på ett säkert sätt

- Vid behov
 • beordra alkohol- och drogtest på medarbetare i den utsträckning som behövs för att förvissas om att de är fria från påverkan av alkohol och droger på arbetsplatsen
 • Samtliga anställda ska: ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten
 • alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Den som intar medicin som kan ge dåsighet och andra symptom som äventyrar trafiksäkerheten ska omedelbart underrätta närmaste chef om sin medicinering
 • vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning